Lezittima difesa e lezittimu attacu

Chi’est riccu e potente a su dirittu

De viver sanu e in serenidade

Su poveru in custa societade

Podet morrer de famine e de frittu;

Tocca su riccu e benid subìtu

Mortu o trattadu cun barbaridade

Ca sa ricchesa sua accumulada

Est sacra e deved’esser rispettada.

Su populu a su famine attidu

No est lezittim’a si ribellare

Est lezittim’a lu torturare

Mancari siet afflittu e famidu;

Su riccu devet semper rispettare

Est sacru e deved’esser riveridu

Si li toccas s’illezittima ricchesa

T’isparat pro lezittima difesa.

Su riccu dened semper sa resone

Finas cann’ad su poveru insultadu

Chi l’ad angheriad’e isfruttadu

Umiliad’in d’onz’occasione,

Precariu e trattadu che coglione

In su tribagliu ischiavizzadu

Lezittimadu dae su podere

Faghet e minat tott’a piaghere.

Pensenne-bei ratristat su coro

C’atera cosa peus no binn’ada

Su riccu enid trattadu che tesoro

Su poveru che merce avvariada

Su riccu tenet su valore e s’oro

Su poveru de lama ruinzada

Sa sociedade de su fari fari

Inue contat solu su inari.

Gonariu

 

 

 

 

 

Leave a Reply