Sa cadena est ora ‘e la segare

 

Sos trumbones cantenne sun vittoria

Ca gai lis’at nadu su padrone

Ca creschid’est sa produzione

E sas campanas sun sonenne a gloria,

ma a su populu lu narad s’istoria

restat famin’e disperazione

beru chi est sa ricchesa aumentada

ma in manos de pacos ch’est falada.

 

Sa classe proletaria ‘enid derisa

Dae su capitale l’amus bidu

In medas sa ricchesa an produidu

Issos in pagos si l’ana divisa,

si ti ribellas benis assalidu

dae sos polizzottos in divisa

in assettu de gherra ischierados

dae su capitale comporados.

 

Important’est sa bussia de esser prena

Cuss’enid postu in primu pianu

Issos faghen immurzu, bustu e chena

An privileggios a tottu ispianu,

a su populu restad sa cadena

in zerru, istiu, attunz’e beranu,

mirad’est ora de s’organizzare

ca sa cadena est’ora ‘e la segare.

 

Gonariu

 

 

Leave a Reply