S’ISTRAGE DE PARIGI

68007_555558787794848_1736617473_n

Eliminadu n’hant unu muntone

sos enemigos de s’umanidade

zente d’onzi log’e don d’onzi edade

eliminados senz’una resone,

califos califeddos a cumone

han isparadu senza piedade

senza avvertimentu o preavvisu

fattu han sa mattanza a s’improvvisu.

 

A s’improvvisu fattu han sa mattanza

pruite cussu vit’ordine rezzidu

in Parigi sa capital’e Franza

su ch’est suzzess’in Ankara han sighidu

ma sa’e Ankara hat pag’importanza

ca Erdogan su fatt’hat committidu

poi fin kurdos podides iskire

sun “terroristas” e sun de occhire.

 

E dai s’ischit semper su caminu

onzi mattanza ha diversu pesu

s’iscrien in pettorras pariginu

mai so kurdu e so palestinesu,

in Palestina est istrage continu

su populu martoriad’e vilipesu

pro lu contare ne poned sa tudda

l’ischin in tottue e nissunu narat nudda.

 

A sos chi han cumpresu faghet fele

custu attegiamentu criminale

fattu dae sas forzas de su male

America Europa e israele

faghen passare su fele pro mele

e su mes’e austu pro nadale

de fagher’e minare han su podere

e manipolan tottu a piaghere.

 

Gonariu Tilocca

Sant’Andria 2015

Leave a Reply